ผู้ไกลจากกิเลส มีความสุขจริงหนอ

ผู้ไกลจากกิเลส มีความสุขจริงหนอ

สุขิโน วตารหนฺโต อ่านว่า สุขิโน วะตาระหันโต

เพิ่มเพื่อน