ในหมู่มนุษย์ คนประเสริฐ คือคนที่ฝึกแล้ว

ในหมู่มนุษย์ คนประเสริฐ คือคนที่ฝึกแล้ว

ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ อ่านว่า ทันโต เสดโฐ มนุสเสสุ

เพิ่มเพื่อน