วาจาสุภาษิต ย่อมมีผลแก่ผู้ปฏิบัติ

วาจาสุภาษิต ย่อมมีผลแก่ผู้ปฏิบัติ

สผลา โหติ สุกุพฺพโต อ่านว่า สะผะลา โห-ติ สุกุบพะโต

เพิ่มเพื่อน