คนมีห่วงกังวล ยังวุ่นวายอยู่

คนมีห่วงกังวล ยังวุ่นวายอยู่

สกิญฺจนํ วิหญฺญมานํ อ่านว่า สะกิญจะนัง วิหัญญะมานัง

เพิ่มเพื่อน