ผู้ไม่มีอะไรเลย ก็ไม่มีใครเบียดเบียน

ผู้ไม่มีอะไรเลย ก็ไม่มีใครเบียดเบียน

น หึสนฺติ อกิญจนํ อ่านว่า นะ หิงสันติ อะกิญจะนัง

เพิ่มเพื่อน