คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจแห่งความชั่ว

คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจแห่งความชั่ว

อวิทฺทสู มารวสานุวตฺติโน อ่านว่า อวิททะสู มาระวะสานุวัตติโน

เพิ่มเพื่อน