ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมเกิดปัญญา

ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมเกิดปัญญา

สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ อ่านว่า สุดสูสัง ละภะเต ปัญญัง

เพิ่มเพื่อน