อิสรภาพ เป็นสุขทั้งสิ้น

อิสรภาพ เป็นสุขทั้งสิ้น

สพฺพํ อิสฺสริยํ สุขํ อ่านว่า สัพพัง อิสสะริยัง สุขัง

เพิ่มเพื่อน