สิ่งที่งอกงามขึ้นมา วิชาความรู้ ประเสริฐสุด

สิ่งที่งอกงามขึ้นมา วิชาความรู้ ประเสริฐสุด

วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฎฺฐา อ่านว่า วิชชา อุปปะตะตัง เสดถา

เพิ่มเพื่อน