ความรู้จักพอ มีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

ความรู้จักพอ มีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

อปฺปิจฺฉตา อตฺถาย สํวตฺตติ อ่านว่า อับปิดฉะตา อัดถายะ สังวัดตะติ

เพิ่มเพื่อน