เมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้ง ย่อมต้องการบัณฑิต

เมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้ง ย่อมต้องการบัณฑิต

อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ อ่านว่า อัตเถ ชาเต จะ ปัณฑิตัง

เพิ่มเพื่อน