การรักษาศีล เป็นความดี

การรักษาศีล เป็นความดี

สีลํ กิเรว กลฺยาณํ อ่านว่า สีลัง กิเรวะ กัลยานัง

เพิ่มเพื่อน