การงานที่ไม่คั่งค้าง เป็นมงคลอย่างสูงสุด

การงานที่ไม่คั่งค้าง เป็นมงคลอย่างสูงสุด

อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า อนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน