พึงประกอบการค้าขายที่ชอบธรรม

พึงประกอบการค้าขายที่ชอบธรรม

ปโยชเย ธมฺมิกํ โส วณิชฺชํ อ่านว่า ปะโยชะเย ธัมมิกัง โส วณิชชัง

เพิ่มเพื่อน