การรู้จักประโยชน์ นำมาซึ่งความสุข

การรู้จักประโยชน์ นำมาซึ่งความสุข

ญาโต อตฺโถ สุขาวโห อ่านว่า ญาโต อัตโถ สุขาวะโห

เพิ่มเพื่อน