ผู้มีบุญ ย่อมยินดีในการทำบุญ

ผู้มีบุญ ย่อมยินดีในการทำบุญ

ปุญฺเญน ปุญฺญํ สนฺทมานา อ่านว่า ปุญเญนะ ปุญญัง สันทะมานา

บุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุข

ชีวิตของทุกๆคนที่ผ่านพ้นไปในรอบปีหนึ่งๆ
นับว่าเป็นลาภอย่างยิ่ง จึงถือเหตุทำบุญ เพื่อความเจริญอายุ วรรณะ สุข พละ
อันเป็นพรที่ทุกๆคนปรารถนา พรเหล่านี้ ย่อมเกิดขึ้นจากการทำบุญ
เราจึงยินดีในการทำบุญ และยินดีได้รับพรจากพระ ซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคล

พิจารณาในเรื่องนี้โดยตลอดแล้ว จะเห็นว่าพึงเป็นสิริมงคลจริง
เพราะได้ทำบุญแล้ว คำอวยพรต่างๆ จึงตามมาทีหลัง
สนับสนุนกันให้จิตใจมีความสุขขึ้นในปัจจุบันทันที
ความสุขอันบริสุทธิ์นี้แหละคือ บุญ

ดังมีพุทธภาษิตตรัสไว้แปลว่า “ท่านทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลย บุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุข”
หมายถึง ความสุขที่บริสุทธิ์ คือความสุขอันเกิดจากกรรมที่บริสุทธิ์ เรียกว่า บุญ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

เพิ่มเพื่อน