คนชั่ว ย่อมเพลิดเพลิน ในการทำบาป

คนชั่วย่อมเพลิดเพลิน ในการทำบาป

ปาเปน ปาปํ สนฺทมานา อ่านว่า ปาเปนะ ปาปัง สันทะมานา

“กรรม เหมือนยาพิษ”

” .. กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก เหมือนผลของยาพิษร้าย
กรรมนั้นเมื่อทำแล้ว ก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าไปแล้ว

จักไม่เกิดผลแก่ชีวิตและร่างกายไม่มี

ถ้าเป็นกรรมดี ก็จักให้ผลดี ถ้าเป็นกรรมชั่ว ก็จักให้ผลชั่ว .. ”

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เพิ่มเพื่อน