ควรละบาปทั้งหลายเสีย

ควรละบาปทั้งหลายเสีย

ปาปานิ ปริวชฺชเย อ่านว่า ปาปานิ ปะริวัชชะเย

“บาปนั้นให้ละเสีย อย่าทำ”

” .. พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาป บาปนั้น “ไม่ว่าบาปทางกาย บาปทางวาจา บาปทางความคิด พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละ” ให้ละทิ้งอย่าไปตามมันไป บาปท่านสอนให้ละ

เพราะว่าบาป “คนเราประกอบกระทำด้วยกาย วาจา จิต” จิตไม่สงบ “แล้วบาปนั้นมันจะให้ผล ให้ผลเมื่อภายหลัง มันไม่ใช่ผลในทางดี มันให้ผลในทางเสืย ผลในทางเดือดร้อน”

ฉะนั้นบาปพระพุทธเจ้า “พระองค์ จึงสอนว่าอย่าทำ อย่าพูด อย่าคิดตามบาปนั้น” เพราะว่าบาปนั้นมันให้ผล มันไม่ใช่สุข มันทุกข์เดิอดร้อนวุ่นวาย .. ”

“พุทธาจารปูชา”
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

เพิ่มเพื่อน