สิ่งที่งอกงามขึ้นมา วิชาความรู้ ประเสริฐสุด

สิ่งที่งอกงามขึ้นมา วิชาความรู้ ประเสริฐสุด

วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฎฺฐา อ่านว่า วิชชา อุปปะตะตัง เสดถา

พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า ความเพียรสำหรับเผาบาป ท่านทั้งหลายต้องทำเอง ตถาคต (พระพุทธเจ้า) เป็นผู้บอกทางให้เท่านั้น

ตรงกันข้ามแต่ชาติก่อนบุคคลใดสนใจในการเรียนการฟังการท่องการจำเอาวิชาความรู้ต่างๆจากนักปราชญ์บัณฑิตไปอย่างนี้ เกิดมาชาตินี้อานิสงส์ก็ส่งให้มาเกิดแล้วก็มีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม อย่างนี้ คนมีปัญญาน่ะเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจ อย่าพากันเกียจคร้านในการสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่าเกียจคร้านในการคิด การพิจารณาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งไว้ในใจของตน

เพิ่มเพื่อน