การรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ นำสุขมาให้

การรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ นำสุขมาให้

ญาโต อตฺโถ สุขาวโห อ่านว่า ญาโต อัดโถ สุขาวะโห

ถ้าเราวางใจไม่เป็น…
๑. เราไม่รู้เท่าทันความจริง ใจเราก็เป็นทุกข์ไปขั้นหนึ่งแล้ว
๒. เรามองหาประโยชน์จากมันไม่ได้ ก็ได้แต่เศร้าโศกเสียใจ มีความระทมทุกข์ คับแค้น ตรอมตรมใจไปเท่านั้นเอง แต่ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์ และวางใจเป็น ก็กลับกลายเป็นดีไปได้…”

โดย : พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

เพิ่มเพื่อน