สรรพสัตว์ย่อมเป็นไป ตามกรรมของตน

สรรพสัตว์ย่อมเป็นไป ตามกรรมของตน

ยถากมฺมํ คมิสฺสนฺติ อ่านว่า ยะถากัมมัง คะมิดสันติ

สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้

เพิ่มเพื่อน