ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน

ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ อ่านว่า อัดตาหิ อัดตะโน นาโถ

พระองค์ตรัส ให้เรานี้ มีที่พึ่ง
มีเพียงหนึ่ง ที่ชิด ติดองค์สาม
ไม่พ้น กาย วาจา ใจ ที่งดงาม
ก่อในคาม เป็นกุศล ยลสิ่งดี

เพิ่มเพื่อน