คนย่อมบริสุทธิ์ ด้วยปัญญา

คนย่อมบริสุทธิ์ ด้วยปัญญา

ปญฺญาย ปริสุชฌติ อ่านว่า ปัญญายะ ปะริสุดชะติ

เพิ่มเพื่อน