เว้นเหตุแห่งทุกข์ ย่อมมีสุขในทุกที่

เว้นเหตุแห่งทุกข์ ย่อมมีสุขในทุกที่

สพฺพตฺถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ อ่านว่า สับพัดถะ ทุกฺขัดสะ สุขัง ปะหานัง

ให้รู้จักทุกข์ ให้รู้ว่าทุกข์คืออะไร รู้จักสาเหตุแห่งทุกข์ (คือรู้จักผล คือทุกข์) แต่ต้องมารู้สาเหตุแห่งทุกข์ จะต้องใช้หลักอริยสัจ ๔

เพิ่มเพื่อน