คนฉลาด รู้สิ่งเป็นประโยชน์ ควรรีบทำ

คนฉลาด รู้สิ่งเป็นประโยชน์ ควรรีบทำ

ปฏิกจฺเจว กยิรา หิตมตฺตโน อ่านว่า ปะติกัดเจวะ กะยิรา หิตะมัดตะโน

เพิ่มเพื่อน