ความอดทนจะนำมาซึ่งประโยชน์ คือความสุข

ความอดทนจะนำมาซึ่งประโยชน์ คือความสุข

ขนฺติ หิตสุขาวหา อ่านว่า ขันติ หิตะสุขาวะหา

เพิ่มเพื่อน