พึงกระทำ ให้พอเหมาะพอดี

พึงกระทำ ให้พอเหมาะพอดี

อนุมชฺฌํ สมาจเร อ่านว่า อะนุมัดชัง สะมาจะเร

เพิ่มเพื่อน