คนฉลาด ย่อมมีการปรึกษาหารือกัน

คนฉลาด ย่อมมีการปรึกษาหารือกัน

สตํ เว โหติ มนฺตนา อ่านว่า สะตัง เว โหติ มันตะนา

เพิ่มเพื่อน