ความพอใจ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่

ความพอใจ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่

สนฺตุฏฺฐิตา อตฺถาย สํวตฺตติ อ่านว่า สันตุดฐิตา อัตถายะ สังวัตตะติ

เพิ่มเพื่อน