ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบ

ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบ

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ อ่านว่า นัดถิ สันติปะรัง สุขัง

เพิ่มเพื่อน