คนฉลาดสร้างบุญทีละน้อย ย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบุญ

คนฉลาดสร้างบุญทีละน้อย ย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบุญ

อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส โถกํ อาจินํ อ่านว่า อาปูระติ ธีโร ปุญญัสสะ โถกัง อาจินัง

เพิ่มเพื่อน