ความอยาก เป็นเหตุเกิดของความทุกข์

ความอยาก เป็นเหตุเกิดของความทุกข์

ตณฺหา ทุกฺขสฺส สมฺภวํ อ่านว่า ตัณหา ทุกขัสสะ สัมภะวัง

เพิ่มเพื่อน