ผู้ไม่มีที่พึ่ง ย่อมอยู่เป็นทุกข์

ผู้ไม่มีที่พึ่ง ย่อมอยู่เป็นทุกข์

ทุกฺขํ อนาโถ วิหรติ อ่านว่า ทุกขัง อนาโถ วิหะระติ

เพิ่มเพื่อน