ศีลเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐ

ศีลเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐ

สีลํ อาภรณํ เสฎฺฐํ อ่านว่า สีลัง อาภะระนัง เสดถัง

เพิ่มเพื่อน