ผู้กล้าควรสละทรัพย์อวัยวะและชีวิต เมื่อระลึกถึงธรรม

ผู้กล้าควรสละทรัพย์อวัยวะและชีวิต เมื่อระลึกถึงธรรม

องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ อ่านว่า อังคัง ธะนัง ชีวิตัญจาปิ สัพพัง

เพิ่มเพื่อน