เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น

เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น

ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ อ่านว่า ทะทะโต ปุนยัง ปะวัดทะติ

เพิ่มเพื่อน