ความรักอื่น เสมอด้วย รักตนเอง ไม่มี

ความรักอื่น เสมอด้วย รักตนเอง ไม่มี

นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ อ่านว่า นัดถิ อัตตะสะมัง เปมัง

เพิ่มเพื่อน