ความยินดีในธรรมะ ชนะความยินดีทั้งปวง

ความยินดีในธรรมะ ชนะความยินดีทั้งปวง

สพฺพรตึ ธมฺมรตี ชินาติ อ่านว่า สัพพะระติง ธัมมะระตี ชินาติ

เพิ่มเพื่อน