จงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง

จงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง

สนาถา วิหรถ มา อนาถา อ่านว่า สะนาถา วิหะระถะ มา อะนาถา

เพิ่มเพื่อน