ปัญญา เป็นทรัพย์อันประเสริฐ

ปัญญา เป็นทรัพย์อันประเสริฐ

ปญฺญา ธนํ โหติ อ่านว่า ปันยา ทะนัง โห-ติ

เพิ่มเพื่อน