วัย ย่อมเสื่อมไปทุกขณะ

วัย ย่อมเสื่อมไปทุกขณะ

ตตฺราปิ สรตี โย อ่านว่า ตัตราปิ สะระตี โย

เพิ่มเพื่อน