ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด

ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด

ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ อ่านว่า ทันโต เสดโฐ มนุสเสสุ

เพิ่มเพื่อน