เป็นคน ควรเกื้อกูลกัน

เป็นคน ควรเกื้อกูลกัน

ภูตํ เสสํ ทยิตพฺพํ อ่านว่า พูตัง เสสัง ทะยิตัพพัง

เพิ่มเพื่อน