ทำเรื่อยไป ไม่ท้อถอย ย่อมสำเร็จสมหมาย

ทำเรื่อยไป ไม่ท้อถอย ย่อมสำเร็จสมหมาย

อนิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ อ่านว่า อะนิบพินทิยะการิดสะ สัมมะทัดโถ วิปัดจะติ

เพิ่มเพื่อน