ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้

ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้

ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ อ่านว่า ทะทัง มิดตานิ คันถะติ

เพิ่มเพื่อน