กำลังใจพึงรู้ได้ เมื่อคราวมีอันตราย

กำลังใจพึงรู้ได้ เมื่อคราวมีอันตราย

อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ อ่านว่า อาปะทาสุ ถาโม เวทิตัพโพ

เพิ่มเพื่อน