พึงระแวง สิ่งที่ควรระแวง

พึงระแวง สิ่งที่ควรระแวง

สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ อ่านว่า สังเกยยะ สังกิตับพานิ

เพิ่มเพื่อน