ไม่ควรเศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว

ไม่ควรเศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว

อตีตํ นานุโสจนฺติ อ่านว่า อะตีตัง นานุโสจันติ

เพิ่มเพื่อน