ไม่ควรเพ้อฝันถึงสิ่งยังไม่มาถึง

ไม่ควรเพ้อฝันถึงสิ่งยังไม่มาถึง

นปฺปชปฺปนฺติ นาคตํ อ่านว่า นัปปะชัปปันติ นาคะตัง

เพิ่มเพื่อน