ควรดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบัน

ควรดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบัน

ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ อ่านว่า ปัจจุปปันเนนะ ยาเปนติ

เพิ่มเพื่อน